جهت درخواست نمایندگی، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

اطلاعات شخصی

در صورت تمایل تصویر کارت ملی را بارگذاری نمایید
انتخاب کنید
لطفا شهر مورد درخواست نمایندگی را ذکر نمایید.

اطلاعات شرکت/مجموعه

جهت بارگذاری رزومه و سوابق شرکت / مجموعه کلیک کنید
مساحتی که جهت شوروم میتوانید در اختیار بگذارید
نوع کاربری محل شرکت/ مجموعه (انتخاب کنید)
نوع قرارداد محل شرکت/ مجموعه (انتخاب کنید)

جهت ثبت نهایی کلیک کنید