تکسچر . رنگ بندی . مراحل اجرا

تکسچرها

آسمان ۲

آسمان ۲

تکسچر و رنگ 1

TANDIS

تکسچر و رنگ 2

SAHEL

تکسچر و رنگ 3

COPPER TOOFAN

تکسچر و رنگ 4

Copper

مس

تکسچر و رنگ 5

TOOFAN

تکسچر و رنگ 6

ZAMIN

تکسچر و رنگ 7

IRON OXIDE

تکسچر و رنگ 8

Stencil

شابلون

تکسچر و رنگ 9

CONCRETE

رنگ بندی

تمام رنگ بندی های زیر با طیف های رنگی متفاوت، قابل اجرا می باشد

تکسچر و رنگ 10

black

مشکی

تکسچر و رنگ 11

color

تکسچر و رنگ 12

color

تکسچر و رنگ 13

color

تکسچر و رنگ 14

color

تکسچر و رنگ 15

color

تکسچر و رنگ 16

color

تکسچر و رنگ 17

color

تکسچر و رنگ 18

color

تکسچر و رنگ 19

color

تکسچر و رنگ 20

color

تکسچر و رنگ 21

color

تکسچر و رنگ 22

color

تکسچر و رنگ 23

color

تکسچر و رنگ 24

color

تکسچر و رنگ 25

color

تکسچر و رنگ 26

color

ساحل

ساحل

تکسچر و رنگ 27

color

تکسچر و رنگ 28

color

تکسچر و رنگ 29

color

تکسچر و رنگ 30

color

تکسچر و رنگ 31

color

ساحل

مراحل اجرا

تکسچر و رنگ 32

مراحل اجرا

Primer + Fiberglass mesh

Micro Sub base

Micro Base

Micro Mid

Final coating

Top coat + seale

صخره - سبز

صخره - سبز

صخره - سبز

طوفان 1

طوفان 2

طوفان ۲