میکروسمنت | هایکا |نیاوران

میکروسمنت پروژه نیاوران

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار و سقف پروژه واحد مسکونی پروژه نیاوران، بافت طوفان

در این پروژه بافت طوفان رنگ طوسی و مشکی به صورت یکپارچه هم در سقف و هم در دیوار واحد مسکونی توسط گروه هایکا اجرا شد که هارمونی خاصی به کار بخشید.