میکروسمنت | هایکا |اهواز

میکروسمنت پروژه اهواز

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه واحد مسکونی پروژه اهواز، بافت زمین

در این پروژه بافت زمین به صورت زبر و بافت زمین به صورت نرم توسط گروه هایکا انجام شد.