میکروسمنت | هایکا | امام حسین ع

پروژه مسکونی میدان امام حسین

تکمیل و تحویل پروژه مسکونی میدان امام حسین،

طرح ساده میکروسمنت رنگ سفید، پروژه واحد مسکونی میدان امام حسین توسط گروه هایکا اجرا شد