میکروسمنت دیوار پروژه قم

میکروسمنت دیوار پروژه قم

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه قم دیوار پروژه واحد مسکونی ، بافت طوفان

در این پروژه بافت طوفان به صورت دو رنگ در دیوار تلویزیون (Tv Wall)  توسط گروه هایکا اجرا شد