میکروسمنت | هایکا |نیاوران

پروژه رژین فارمد

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار طرح طوفان پروژه رژین فارمد واقع در خ نجات الهی (ویلا)

اجرای میکروسمنت رژین فارمد توسط گروه هایکا انجام شد