میکروسمنت | هایکا |خوارزمی

میکروسمنت سعادت آباد

تکمیل و تحویل پروژه دیوار طرح طوفان پروژه میکروسمنت سعادت آباد، بلوار سرو غربی، جنب بانک انصار

اجرای پروژه میکروسمنت سعادت آباد توسط گروه هایکا انجام شد.