میکروسمنت میدان آرژانتین

پروژه بلوار مدیریت

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوار پروژه بلوار مدیریت (توحید)

پروژه بلوار مدیریت توسط گروه هایکا اجرا شد.