میکروسمنت | هایکا |اهواز

پروژه فرمانیه برج آسمان

تکمیل و تحویل میکروسمنت سقف طرح ساحل پروژه فرمانیه برج آسمان چهارراه فرمانیه

اجرای پروژه فرمانیه برج آسمان توسط گروه هایکا به اتمام رسید.