میکروسمنت میدان آرژانتین

میکروسمنت شوروم حامی زعفرانیه

تکمیل و تحویل میکروسمنت دیوارداخلی دفتر میکروسمنت شوروم حامی زعفرانیه واقع در خیابان

اجرای پروژه شوروم گروه حامی زعفرانیه توسط گروه هایکا به اتمام رسید.