میکروسمنت | هایکا |خوارزمی

میکروسمنت سعادت آباد

تکمیل و تحویل میکروسمنت کف و دیوار واحد و سرویس بهداشتی پروژه میکروسمنت سعادت آباد

اجرای پروژه میکروسمنت سعادت آباد توسط گروه هایکا به اتمام رسید.