میکروسمنت | هایکا | امام حسین ع

پروژه اندرزگو

تکمیل و تحویل میکروسمنت پروژه اندرزگو دیوار داخلی و پوشش کف گرانول پروژه واقع در خیابان اندرزگو تهران ، روبروی مجتمع تجاری سانا